Polityka prywatności

Rodo

Klauzula informacyjna RODO firmy T.T.G.

———————————————————————————————————

Klauzula informacyjna T.T.G.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych

 

Sebastian Zielnik T.T.G. ul.Bogusławskiego 3/5 31-048 Kraków

 

Dane kontaktowe

 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami kontaktować:

– telefonicznie + 48 722-178-148

– drogą elektroniczną tourvan@o2.pl

– listownie na adres siedziby firmy, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele przetwarzania, podstawa prawna

 

Państwa dane przetwarzane są w celu:

– realizacji zapytań i zamówień:

składanych bezpośrednio w firmie T.T.G.

składanych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji

a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz Dystrybutorami lokalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Źródło danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.

Możemy także pozyskać dane ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku dokonujemy weryfikacji, czy posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

 

Zakres przechowywanych danych

 

Przechowujemy jedynie dane związane z realizacją celów firmowych, takie jak – imię, nazwisko, dane kontaktowe (m.in. adres, telefon, e-mail), pełniona funkcja w organizacji.

W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o dane związane z dokumentem tożsamości, jeżeli wymagają tego dodatkowe przepisy związane z wystawianymi dokumentami.

 

Odbiorcy danych

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym na potrzeby związane z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów, w tym (ale nie wyłącznie) podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, marketingowe, dostarczającym przesyłki kurierskie oraz zapewniającym obsługę administracyjną, prawną.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie z Państwa strony związane z realizacją zamówienia.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń, w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania opartego o dane osobowe.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

– prawo dostępu do danych osobowych

– prawo żądania sprostowania danych osobowych

– prawo żądania usunięcia danych osobowych

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do przenoszenia danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

 

Prawo do wniesienia skargi

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.